آتش‌سوزی مراتع سرداب شهرستان طارم خاموش شد

آتش‌سوزی مراتع سرداب شهرستان طارم خاموش شد
شب گذشته آتش سوزی مراتع سرداب از توابع شهرستان طارم با تلاش بی وقفه خاموش شد.

آتش‌سوزی مراتع سرداب شهرستان طارم خاموش شد

شب گذشته آتش سوزی مراتع سرداب از توابع شهرستان طارم با تلاش بی وقفه خاموش شد.
آتش‌سوزی مراتع سرداب شهرستان طارم خاموش شد

کتابخانه فرهنگ