آذربایجان‌شرقی ویترین ایران در شمال‌غرب کشور است/ رویداد 2018 حکم سفیر فرهنگ و ادب ایران را خواهد داشت

آذربایجان‌شرقی ویترین ایران در شمال‌غرب کشور است/ رویداد 2018 حکم سفیر فرهنگ و ادب ایران را خواهد داشت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی ویترین ایران در شمال‌غرب کشور است، گفت: رویداد 2018 حکم سفیر فرهنگ و ادب ایران به دنیا را خواهد داشت.

آذربایجان‌شرقی ویترین ایران در شمال‌غرب کشور است/ رویداد 2018 حکم سفیر فرهنگ و ادب ایران را خواهد داشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی ویترین ایران در شمال‌غرب کشور است، گفت: رویداد 2018 حکم سفیر فرهنگ و ادب ایران به دنیا را خواهد داشت.
آذربایجان‌شرقی ویترین ایران در شمال‌غرب کشور است/ رویداد 2018 حکم سفیر فرهنگ و ادب ایران را خواهد داشت