آزادسازی 4 روستا در شمال موصل

آزادسازی 4 روستا در شمال موصل
وزارت دفاع عراق از آزادسازی چهار روستا در محور عملیات «النوران» در شمال موصل خبر داد.

آزادسازی 4 روستا در شمال موصل

وزارت دفاع عراق از آزادسازی چهار روستا در محور عملیات «النوران» در شمال موصل خبر داد.
آزادسازی 4 روستا در شمال موصل