آسیب دیدگی ۲۱۵ نفر به دلیل برخورد زنجیره‌ای ۵۶ خودرو

آسیب دیدگی ۲۱۵ نفر به دلیل برخورد زنجیره‌ای ۵۶ خودرو
معاون عملیات سازمان امداد و نجات از آسیب ۲۱۵ نفر به دلیل برخورد زنجیره‌ای ۵۶ خودرو در محور قزوین- کرج خبر داد.

آسیب دیدگی ۲۱۵ نفر به دلیل برخورد زنجیره‌ای ۵۶ خودرو

معاون عملیات سازمان امداد و نجات از آسیب ۲۱۵ نفر به دلیل برخورد زنجیره‌ای ۵۶ خودرو در محور قزوین- کرج خبر داد.
آسیب دیدگی ۲۱۵ نفر به دلیل برخورد زنجیره‌ای ۵۶ خودرو