آغاز به کار جشنواره‌ای موسیقایی

آغاز به کار جشنواره‌ای موسیقایی
امیر مردانه، دبیر دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی می‌گوید دانشجو و هنرجویی سال‌ها زحمت می‌کشد و زیر نظر استادان به فراگیری موسیقی کلاسیک ایرانی می‌پردازد اما استقبال عموم از این نوع موسیقی در این سال‌ها بسیار کم شده است.

آغاز به کار جشنواره‌ای موسیقایی

امیر مردانه، دبیر دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی می‌گوید دانشجو و هنرجویی سال‌ها زحمت می‌کشد و زیر نظر استادان به فراگیری موسیقی کلاسیک ایرانی می‌پردازد اما استقبال عموم از این نوع موسیقی در این سال‌ها بسیار کم شده است.
آغاز به کار جشنواره‌ای موسیقایی