آقایانی که وعده عبور از رکود و درآمد سرشار دادند پاسخ اعتراضات مردم را بدهند

آقایانی که وعده عبور از رکود و درآمد سرشار دادند پاسخ اعتراضات مردم را بدهند
دبیر شورای هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران گفت: اگر بنا باشد که در زمان تنگنای معیشتی یقه کسی گرفته شود یقه همان آقایانی است که در همین مشهد گلو پاره می‌کردند که ما از رکود عبور کردیم.

آقایانی که وعده عبور از رکود و درآمد سرشار دادند پاسخ اعتراضات مردم را بدهند

دبیر شورای هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران گفت: اگر بنا باشد که در زمان تنگنای معیشتی یقه کسی گرفته شود یقه همان آقایانی است که در همین مشهد گلو پاره می‌کردند که ما از رکود عبور کردیم.
آقایانی که وعده عبور از رکود و درآمد سرشار دادند پاسخ اعتراضات مردم را بدهند