آقای خاص قلب تیم را درید!

آقای خاص قلب تیم را درید!
پپ گواردیولا زیاد اعتقادی به عشق هواداران و حامیان تیمش ندارد و با خرید براوو عملاً «جو هارت»دروازبان انگلیسی منچسترسیتی، باید این تیم را ترک کند؛ اتفاقی که واکنش هواداران را در پی خواهد داشت و سوژه جدید عمر مومانی در سایت گل شده است.

آقای خاص قلب تیم را درید!

پپ گواردیولا زیاد اعتقادی به عشق هواداران و حامیان تیمش ندارد و با خرید براوو عملاً «جو هارت»دروازبان انگلیسی منچسترسیتی، باید این تیم را ترک کند؛ اتفاقی که واکنش هواداران را در پی خواهد داشت و سوژه جدید عمر مومانی در سایت گل شده است.
آقای خاص قلب تیم را درید!

مجله اتومبیل