آقای وزیر! اطلاعات غلط به مردم ندهید

آقای وزیر! اطلاعات غلط به مردم ندهید
برخی دانشجویان صنعت نفت در واکنش به صحبت‌های وزیر نفت بیانیه‌ای را تنظیم کرده و مدعی هستند، اطلاعاتی که زنگنه در این برنامه داده تحریف شده و به دور از واقعیت است.

آقای وزیر! اطلاعات غلط به مردم ندهید

برخی دانشجویان صنعت نفت در واکنش به صحبت‌های وزیر نفت بیانیه‌ای را تنظیم کرده و مدعی هستند، اطلاعاتی که زنگنه در این برنامه داده تحریف شده و به دور از واقعیت است.
آقای وزیر! اطلاعات غلط به مردم ندهید