آلمان تحویل سلاح به ترکیه را به دلیل عملیات «عفرین» معلق کرد

آلمان تحویل سلاح به ترکیه را به دلیل عملیات «عفرین» معلق کرد
دولت آلمان تحویل سلاح به ترکیه را به دلیل عملیات نظامی آنکارا در منطقه عفرین سوریه متوقف کرده است.

آلمان تحویل سلاح به ترکیه را به دلیل عملیات «عفرین» معلق کرد

دولت آلمان تحویل سلاح به ترکیه را به دلیل عملیات نظامی آنکارا در منطقه عفرین سوریه متوقف کرده است.
آلمان تحویل سلاح به ترکیه را به دلیل عملیات «عفرین» معلق کرد