آمریکای شمالی و سحابی پلیکان در عکس روز ناسا

آمریکای شمالی و سحابی پلیکان در عکس روز ناسا
عکس روز ناسا به تصویری خارق‌العاده اختصاص پیدا کرده که در آن می‌توان شکل‌های آشنایی را پیدا کرد.

آمریکای شمالی و سحابی پلیکان در عکس روز ناسا

عکس روز ناسا به تصویری خارق‌العاده اختصاص پیدا کرده که در آن می‌توان شکل‌های آشنایی را پیدا کرد.
آمریکای شمالی و سحابی پلیکان در عکس روز ناسا