آمریکا درب یکی از انبارهای مهمات خود در سعودی را به روی رسانه‌ها باز کند

آمریکا درب یکی از انبارهای مهمات خود در سعودی را به روی رسانه‌ها باز کند
نیکی هیلی معرکه گرفته که موشک شلیک شده به سعودی از یمن ایرانی است؛ خوب است دیپلمات‌های ایرانی در سازمان ملل از امریکا بخواهند درب یکی از انبارهای مهمات خود در سعودی یا بحرین را به روی رسانه‌ها باز کند.

آمریکا درب یکی از انبارهای مهمات خود در سعودی را به روی رسانه‌ها باز کند

نیکی هیلی معرکه گرفته که موشک شلیک شده به سعودی از یمن ایرانی است؛ خوب است دیپلمات‌های ایرانی در سازمان ملل از امریکا بخواهند درب یکی از انبارهای مهمات خود در سعودی یا بحرین را به روی رسانه‌ها باز کند.
آمریکا درب یکی از انبارهای مهمات خود در سعودی را به روی رسانه‌ها باز کند