آمریکا متهم اصلی ایجاد بی ثباتی و رشد افراط گرایی و تروریسم در منطقه و جهان

آمریکا متهم اصلی ایجاد بی ثباتی و رشد افراط گرایی و تروریسم در منطقه و جهان
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات سخیف رئیس سازمان سیا را در راستای ایجاد تفرقه بین کشورها و ملتهای مسلمان منطقه خواند و آمریکا را متهم اصلی ایجاد بی ثباتی و رشد افراط گرایی و تروریسم در منطقه و جهان برشمرد.

آمریکا متهم اصلی ایجاد بی ثباتی و رشد افراط گرایی و تروریسم در منطقه و جهان

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات سخیف رئیس سازمان سیا را در راستای ایجاد تفرقه بین کشورها و ملتهای مسلمان منطقه خواند و آمریکا را متهم اصلی ایجاد بی ثباتی و رشد افراط گرایی و تروریسم در منطقه و جهان برشمرد.
آمریکا متهم اصلی ایجاد بی ثباتی و رشد افراط گرایی و تروریسم در منطقه و جهان