آمریکا نمی‌تواند به رژیم غیرقانونی صهیونیستی رسمیت ببخشد

آمریکا نمی‌تواند به رژیم غیرقانونی صهیونیستی رسمیت ببخشد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم با اشاره به اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی گفت: آمریکا با این رفتارها نمی‌تواند به رژیم غیرقانونی صهیونیستی رسمیت ببخشد.

آمریکا نمی‌تواند به رژیم غیرقانونی صهیونیستی رسمیت ببخشد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم با اشاره به اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی گفت: آمریکا با این رفتارها نمی‌تواند به رژیم غیرقانونی صهیونیستی رسمیت ببخشد.
آمریکا نمی‌تواند به رژیم غیرقانونی صهیونیستی رسمیت ببخشد