آمریکا هشدار امنیتی به اتباعش در سرتاسر جهان را به روز کرد

آمریکا هشدار امنیتی به اتباعش در سرتاسر جهان را به روز کرد
وزارت خارجه آمریکا همزمان با اعلام تصمیم این کشور در مورد قدس، هشدار امنیتی تازه‌ای خطاب به اتباعش در سرتاسر جهان صادر کرد.

آمریکا هشدار امنیتی به اتباعش در سرتاسر جهان را به روز کرد

وزارت خارجه آمریکا همزمان با اعلام تصمیم این کشور در مورد قدس، هشدار امنیتی تازه‌ای خطاب به اتباعش در سرتاسر جهان صادر کرد.
آمریکا هشدار امنیتی به اتباعش در سرتاسر جهان را به روز کرد