آموزش و پرورش تهران ۴۰ میلیارد تومان به معلمان بدهکار است

آموزش و پرورش تهران ۴۰ میلیارد تومان به معلمان بدهکار است
مدیرکل آموزش و پرورش تهران گفت: این اداره کل بابت مطالبات معلمان حق‌التدریس، اضافه کار معلمان رسمی و حق‌الزحمه امتحانات، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد.

آموزش و پرورش تهران ۴۰ میلیارد تومان به معلمان بدهکار است

مدیرکل آموزش و پرورش تهران گفت: این اداره کل بابت مطالبات معلمان حق‌التدریس، اضافه کار معلمان رسمی و حق‌الزحمه امتحانات، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد.
آموزش و پرورش تهران ۴۰ میلیارد تومان به معلمان بدهکار است