آنچه در جلسه مشورتی مکان نمایشگاه کتاب گذشت/ شانس مصلی زیاد شد

آنچه در جلسه مشورتی مکان نمایشگاه کتاب گذشت/ شانس مصلی زیاد شد
روز گذشته جلسه مشورتی درباره محل برگزاری نمایشگاه کتاب در وزارت ارشاد با حضور محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد برگزار شد که به نظر می‌رسد کفه سنگین‌تر به نفع مصلی بوده است.

آنچه در جلسه مشورتی مکان نمایشگاه کتاب گذشت/ شانس مصلی زیاد شد

روز گذشته جلسه مشورتی درباره محل برگزاری نمایشگاه کتاب در وزارت ارشاد با حضور محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد برگزار شد که به نظر می‌رسد کفه سنگین‌تر به نفع مصلی بوده است.
آنچه در جلسه مشورتی مکان نمایشگاه کتاب گذشت/ شانس مصلی زیاد شد