آهنگسازی که دیگر سازهایش را به یاد نمی‌آورد

آهنگسازی که دیگر سازهایش را به یاد نمی‌آورد
میزان نوشت: اصلانی با اشاره به اینکه همسرش این روزها هیچ چیزی را به یاد نمی آورد، از اجرای تعدادی از آثار حسین دهلوی در ارکستر ملی ایران خبر داد.

آهنگسازی که دیگر سازهایش را به یاد نمی‌آورد

میزان نوشت: اصلانی با اشاره به اینکه همسرش این روزها هیچ چیزی را به یاد نمی آورد، از اجرای تعدادی از آثار حسین دهلوی در ارکستر ملی ایران خبر داد.
آهنگسازی که دیگر سازهایش را به یاد نمی‌آورد