آیا ۲۰۱۸ سال فروپاشی «شورای همکاری» خلیج‌ فارس است؟

آیا ۲۰۱۸ سال فروپاشی «شورای همکاری» خلیج‌ فارس است؟
منطقه خلیج‌ فارس امسال سال نو میلادی را در حالی آغاز کرد که از هفت ماه پیش بحران در روابط قطر با چهار کشور عربی به بهانه حمایت دوحه از تروریسم آغاز شده و نشانی قوی از پایان آن به چشم نمی‌خورد.

آیا ۲۰۱۸ سال فروپاشی «شورای همکاری» خلیج‌ فارس است؟

منطقه خلیج‌ فارس امسال سال نو میلادی را در حالی آغاز کرد که از هفت ماه پیش بحران در روابط قطر با چهار کشور عربی به بهانه حمایت دوحه از تروریسم آغاز شده و نشانی قوی از پایان آن به چشم نمی‌خورد.
آیا ۲۰۱۸ سال فروپاشی «شورای همکاری» خلیج‌ فارس است؟