آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 95 ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 95 ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 95 ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 95 ابلاغ شد

اخبار کارگران