ابراز خرسندی مالک تلگرام از استفاده اغتشاشگران از این نرم‌افزار

ابراز خرسندی مالک تلگرام از استفاده اغتشاشگران از این نرم‌افزار
مالک نرم‌افزار تلگرام گفت از اینکه در سرتاسر جهان گروه‌های معارض از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند، خرسند است.

ابراز خرسندی مالک تلگرام از استفاده اغتشاشگران از این نرم‌افزار

مالک نرم‌افزار تلگرام گفت از اینکه در سرتاسر جهان گروه‌های معارض از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند، خرسند است.
ابراز خرسندی مالک تلگرام از استفاده اغتشاشگران از این نرم‌افزار