ابطال پروانه استاندارد 45 واحد تولیدی در البرز

ابطال پروانه استاندارد 45 واحد تولیدی در البرز
مدیر کل استاندارد استان البرز گفت: از ابتدای سال 1395 تاکنون 45 پروانه علامت استاندارد فرآورده های تولیدی شده در استان البرز ابطال شده است.

ابطال پروانه استاندارد 45 واحد تولیدی در البرز

مدیر کل استاندارد استان البرز گفت: از ابتدای سال 1395 تاکنون 45 پروانه علامت استاندارد فرآورده های تولیدی شده در استان البرز ابطال شده است.
ابطال پروانه استاندارد 45 واحد تولیدی در البرز

خبر فرهنگیان