ابعاد پنهان فتنه 88 بازخوانی شود/ ولایت در عمق جان مردم ایران جای گرفته است

ابعاد پنهان فتنه 88 بازخوانی شود/ ولایت در عمق جان مردم ایران جای گرفته است
امام جمعه موقت تهران گفت: ابعاد پنهان فتنه 88 در برهه کنونی باید بازخوانی شود و جوانان اوج خباثت دشمن را ببینند.

ابعاد پنهان فتنه 88 بازخوانی شود/ ولایت در عمق جان مردم ایران جای گرفته است

امام جمعه موقت تهران گفت: ابعاد پنهان فتنه 88 در برهه کنونی باید بازخوانی شود و جوانان اوج خباثت دشمن را ببینند.
ابعاد پنهان فتنه 88 بازخوانی شود/ ولایت در عمق جان مردم ایران جای گرفته است