اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد

اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد
شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه برای ۶ ماه دیگر تمدید شده است.

اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد

شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه برای ۶ ماه دیگر تمدید شده است.
اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد