اتمام حجت با یحیی گل محمدی/ مذاکره با مصطفی دنیزلی و الکساندر نوری

اتمام حجت با یحیی گل محمدی/ مذاکره با مصطفی دنیزلی و الکساندر نوری
نشست اعضای هیأت مدیره باشگاه تراکتورسازی امروز با حضور سردار کریمیان رئیس هیأت مدیره‌، عباس الیاسی‌، سعید عباسی و مصطفی آجورلو مدیرعامل در دفتر این باشگاه برگزار شد‌.

اتمام حجت با یحیی گل محمدی/ مذاکره با مصطفی دنیزلی و الکساندر نوری

نشست اعضای هیأت مدیره باشگاه تراکتورسازی امروز با حضور سردار کریمیان رئیس هیأت مدیره‌، عباس الیاسی‌، سعید عباسی و مصطفی آجورلو مدیرعامل در دفتر این باشگاه برگزار شد‌.
اتمام حجت با یحیی گل محمدی/ مذاکره با مصطفی دنیزلی و الکساندر نوری