اتهام زنی مجدد وزیرخارجه فرانسه به ایران

اتهام زنی مجدد وزیرخارجه فرانسه به ایران
وزیر خارجه فرانسه در سخنانی ایران را متهم کرد که در حال ایجاد محور نفوذ تا مدیترانه است.

اتهام زنی مجدد وزیرخارجه فرانسه به ایران

وزیر خارجه فرانسه در سخنانی ایران را متهم کرد که در حال ایجاد محور نفوذ تا مدیترانه است.
اتهام زنی مجدد وزیرخارجه فرانسه به ایران