اجرای توافق مصالحه محلی در ۲۷ شهر، شهرک و روستا در حمص

اجرای توافق مصالحه محلی در ۲۷ شهر، شهرک و روستا در حمص
در ادامه روند انجام مصالحه‌های محلی در استان حمص سوریه، توافق توقف اقدامات خصمانه در ۲۷ شهر، شهرک و روستا اجرایی شد.

اجرای توافق مصالحه محلی در ۲۷ شهر، شهرک و روستا در حمص

در ادامه روند انجام مصالحه‌های محلی در استان حمص سوریه، توافق توقف اقدامات خصمانه در ۲۷ شهر، شهرک و روستا اجرایی شد.
اجرای توافق مصالحه محلی در ۲۷ شهر، شهرک و روستا در حمص