اجرای دو طرح گردشگری در سمنان و گرمسار مورد موافقت قرار گرفت

اجرای دو طرح گردشگری در سمنان و گرمسار مورد موافقت قرار گرفت
در جلسه کارگروه گردشگری استان سمنان با کلیات اجرای دو طرح گردشگری در شهرستان‌های سمنان و گرمسار توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی موافقت شد

اجرای دو طرح گردشگری در سمنان و گرمسار مورد موافقت قرار گرفت

در جلسه کارگروه گردشگری استان سمنان با کلیات اجرای دو طرح گردشگری در شهرستان‌های سمنان و گرمسار توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی موافقت شد
اجرای دو طرح گردشگری در سمنان و گرمسار مورد موافقت قرار گرفت