اجرای ۵۸۹پروژه در زمینه‌های مختلف در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

اجرای ۵۸۹پروژه در زمینه‌های مختلف در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: فعالیتهای شاخص در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم انجام شده که از اهم آنها می‌توانیم به اجرای تعداد 589 پروژه در زمینه‌های مختلف از جمله آب و خاک، گسترش شهرکهای گلخانه‌ای، احداث سدهای معیشتی و آبیاری بارانی اشاره کنیم.

اجرای ۵۸۹پروژه در زمینه‌های مختلف در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: فعالیتهای شاخص در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم انجام شده که از اهم آنها می‌توانیم به اجرای تعداد 589 پروژه در زمینه‌های مختلف از جمله آب و خاک، گسترش شهرکهای گلخانه‌ای، احداث سدهای معیشتی و آبیاری بارانی اشاره کنیم.
اجرای ۵۸۹پروژه در زمینه‌های مختلف در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی