اجلاس کارشناسان ارشد سازمان همکاری اسلامی درباره تصمیم اخیر ترامپ

اجلاس کارشناسان ارشد سازمان همکاری اسلامی درباره تصمیم اخیر ترامپ
اجلاس کارشناسان ارشد سازمان همکاری اسلامی به منظور بررسی راهکارهای مناسب مقابله با تصمیم نابخردانه ترامپ در مورد قدس شریف با حضور هیأت ایران در استانبول آغاز به کار کرد.

اجلاس کارشناسان ارشد سازمان همکاری اسلامی درباره تصمیم اخیر ترامپ

اجلاس کارشناسان ارشد سازمان همکاری اسلامی به منظور بررسی راهکارهای مناسب مقابله با تصمیم نابخردانه ترامپ در مورد قدس شریف با حضور هیأت ایران در استانبول آغاز به کار کرد.
اجلاس کارشناسان ارشد سازمان همکاری اسلامی درباره تصمیم اخیر ترامپ