احتمال تعطیلی مدارس اصفهان برای روز آینده

احتمال تعطیلی مدارس اصفهان برای روز آینده
رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تکلیف تعطیلی مدارس اصفهان با توجه به نتایج به دست آمده درباره افزایش آلاینده ها تا امشب مشخص می شود.

احتمال تعطیلی مدارس اصفهان برای روز آینده

رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تکلیف تعطیلی مدارس اصفهان با توجه به نتایج به دست آمده درباره افزایش آلاینده ها تا امشب مشخص می شود.
احتمال تعطیلی مدارس اصفهان برای روز آینده