اخذ هرگونه وجه تحت عنوان آبونمان از مشترکین ممنوع است

اخذ هرگونه وجه تحت عنوان آبونمان از مشترکین ممنوع است
دیوان عدالت اداری طی یک اخطار ۴۸ ساعته به شرکت ملی گاز اعلام کرد که اخذ هرگونه وجه تحت عنوان آبونمان از مشترکین ممنوع است.

اخذ هرگونه وجه تحت عنوان آبونمان از مشترکین ممنوع است

دیوان عدالت اداری طی یک اخطار ۴۸ ساعته به شرکت ملی گاز اعلام کرد که اخذ هرگونه وجه تحت عنوان آبونمان از مشترکین ممنوع است.
اخذ هرگونه وجه تحت عنوان آبونمان از مشترکین ممنوع است