اخراج بیش از 2700 نیروی امنیتی در ترکیه به‌علت ارتباط با کودتا

اخراج بیش از 2700 نیروی امنیتی در ترکیه به‌علت ارتباط با کودتا
بیش از 2700 نیروی امنیتی در ترکیه به علت آنچه «ارتباط با عوامل کودتای نافرجام» سال گذشته خوانده شده، از کار برکنار شدند.

اخراج بیش از 2700 نیروی امنیتی در ترکیه به‌علت ارتباط با کودتا

بیش از 2700 نیروی امنیتی در ترکیه به علت آنچه «ارتباط با عوامل کودتای نافرجام» سال گذشته خوانده شده، از کار برکنار شدند.
اخراج بیش از 2700 نیروی امنیتی در ترکیه به‌علت ارتباط با کودتا