ادعاهای دادکان توهین به مجمع است/ نشست هاشمی و وزیر عادی بود

ادعاهای دادکان توهین به مجمع است/ نشست هاشمی و وزیر عادی بود
معاون وزارت ورزش درباره ادعای دادکان مبنی بر مهندسی انتخابات در فدراسیون فوتبال گفت: ورزش نیست اینکه من و وزرات ورزش را متهم به مهندسی انتخابات می‌کنند، توهین به مجامع است.

ادعاهای دادکان توهین به مجمع است/ نشست هاشمی و وزیر عادی بود

معاون وزارت ورزش درباره ادعای دادکان مبنی بر مهندسی انتخابات در فدراسیون فوتبال گفت: ورزش نیست اینکه من و وزرات ورزش را متهم به مهندسی انتخابات می‌کنند، توهین به مجامع است.
ادعاهای دادکان توهین به مجمع است/ نشست هاشمی و وزیر عادی بود