ارائه برگ درختان پاییزی به جای تنباکوی میوه ای در تهران! / عکس

ارائه برگ درختان پاییزی به جای تنباکوی میوه ای در تهران! / عکس
کارگاه تولید تنباکو که با افزودن مواد خاص به برگ درختان و بسته‌بندی آن در برندهای معروف تنباکو، آن را به تهرانی‌ها عرضه می کرد، تعطیل شد.

ارائه برگ درختان پاییزی به جای تنباکوی میوه ای در تهران! / عکس

کارگاه تولید تنباکو که با افزودن مواد خاص به برگ درختان و بسته‌بندی آن در برندهای معروف تنباکو، آن را به تهرانی‌ها عرضه می کرد، تعطیل شد.
ارائه برگ درختان پاییزی به جای تنباکوی میوه ای در تهران! / عکس