ارجاع کار به نظام مهندسی ظلم به مردم است/ شهرسازی ایران مملو از بی‌نظمی مطلق و بی‌عدالتی

ارجاع کار به نظام مهندسی ظلم به مردم است/ شهرسازی ایران مملو از بی‌نظمی مطلق و بی‌عدالتی
وزیر راه و شهرسازی گفت: ارجاع کار به نظام مهندسی محدودکردن مردم است، این ظلم مشخص است که به مردم اجبار شود که به یک مهندس مراجعه کند، تصور نشود که می‌توان با ظلم به مردم خدمت کرد.

ارجاع کار به نظام مهندسی ظلم به مردم است/ شهرسازی ایران مملو از بی‌نظمی مطلق و بی‌عدالتی

وزیر راه و شهرسازی گفت: ارجاع کار به نظام مهندسی محدودکردن مردم است، این ظلم مشخص است که به مردم اجبار شود که به یک مهندس مراجعه کند، تصور نشود که می‌توان با ظلم به مردم خدمت کرد.
ارجاع کار به نظام مهندسی ظلم به مردم است/ شهرسازی ایران مملو از بی‌نظمی مطلق و بی‌عدالتی