اردوغان خطاب به وزیر خارجه امارات: حد و مرز خودت را بدان

اردوغان خطاب به وزیر خارجه امارات: حد و مرز خودت را بدان
رئیس جمهور ترکیه به توییت وزیر خارجه امارات که اجداد ترکیه را به غارت اموال اهالی مدینه منوره و آثار تاریخی این شهر متهم کرده بود، واکنش نشان داد.

اردوغان خطاب به وزیر خارجه امارات: حد و مرز خودت را بدان

رئیس جمهور ترکیه به توییت وزیر خارجه امارات که اجداد ترکیه را به غارت اموال اهالی مدینه منوره و آثار تاریخی این شهر متهم کرده بود، واکنش نشان داد.
اردوغان خطاب به وزیر خارجه امارات: حد و مرز خودت را بدان