اردوی اعضای فعال کتابخانه‌های کانون آذربایجان‌غربی آغاز شد

اردوی اعضای فعال کتابخانه‌های کانون آذربایجان‌غربی آغاز شد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه استان آموزش‌های کانون را نقطه آغاز موفقیت‌ها و تربیت نسلی آینده ساز برای کشور دانست.

اردوی اعضای فعال کتابخانه‌های کانون آذربایجان‌غربی آغاز شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه استان آموزش‌های کانون را نقطه آغاز موفقیت‌ها و تربیت نسلی آینده ساز برای کشور دانست.
اردوی اعضای فعال کتابخانه‌های کانون آذربایجان‌غربی آغاز شد

دانلود فیلم خارجی