ارشاد به وعده‌های جشنواره هنرهای تجسمی فجر عمل نکرد

ارشاد به وعده‌های جشنواره هنرهای تجسمی فجر عمل نکرد
یکی از برگزیدگان هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: سال گذشته بنده جزو برگزیدگان بودم؛ اما به جز جایزه‌ای که روی سن به ما دادند، دبیرخانه به دیگر تعهدات خود عمل نکرد.

ارشاد به وعده‌های جشنواره هنرهای تجسمی فجر عمل نکرد

یکی از برگزیدگان هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: سال گذشته بنده جزو برگزیدگان بودم؛ اما به جز جایزه‌ای که روی سن به ما دادند، دبیرخانه به دیگر تعهدات خود عمل نکرد.
ارشاد به وعده‌های جشنواره هنرهای تجسمی فجر عمل نکرد