ارکستر سمفونیک تهران براى کودکان می‌نوازد

ارکستر سمفونیک تهران براى کودکان می‌نوازد
ارکستر سمفونیک تهران با چهار اجرای ویژه‌ برای کودکان و نوجوانان روی صحنه می‌رود.

ارکستر سمفونیک تهران براى کودکان می‌نوازد

ارکستر سمفونیک تهران با چهار اجرای ویژه‌ برای کودکان و نوجوانان روی صحنه می‌رود.
ارکستر سمفونیک تهران براى کودکان می‌نوازد