از آقای هاشمی در جایگاه قائم‌مقامی وزارت کشور استفاده خواهیم کرد

از آقای هاشمی در جایگاه قائم‌مقامی وزارت کشور استفاده خواهیم کرد
وزیر کشور گفت: از آقای هاشمی در سمت قائم‌مقامی وزارت کشور و در جایگاه ملی استفاده خواهیم کرد.

از آقای هاشمی در جایگاه قائم‌مقامی وزارت کشور استفاده خواهیم کرد

وزیر کشور گفت: از آقای هاشمی در سمت قائم‌مقامی وزارت کشور و در جایگاه ملی استفاده خواهیم کرد.
از آقای هاشمی در جایگاه قائم‌مقامی وزارت کشور استفاده خواهیم کرد