از عدم رضایت نمایندگان از برنامه ششم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تا سازمانهایی که مسئولیت دارند اما نیستند

از عدم رضایت نمایندگان از برنامه ششم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تا سازمانهایی که مسئولیت دارند اما نیستند
توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به اعتقاد کارشناسان در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار نگرفته است و این در حالی است که از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند سازمانهایی هم که مسئولیت دارند به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند.

از عدم رضایت نمایندگان از برنامه ششم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تا سازمانهایی که مسئولیت دارند اما نیستند

توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به اعتقاد کارشناسان در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار نگرفته است و این در حالی است که از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند سازمانهایی هم که مسئولیت دارند به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند.
از عدم رضایت نمایندگان از برنامه ششم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تا سازمانهایی که مسئولیت دارند اما نیستند