از علاقه زیاد لهستانی‌ها به تاریخ معاصر ایران تا برگزاری جشن 6 روزه برای زبان فارسی در قزاقستان

از علاقه زیاد لهستانی‌ها به تاریخ معاصر ایران تا برگزاری جشن 6 روزه برای زبان فارسی در قزاقستان
نشست بررسی فرهنگ و تمدن در عصر صفویه با تأکید بر معماری و نگارگری در اصفهان برگزار شد که طی آن مدرسان ایران‌شناس دانشگاه‌های لهستان و قزاقستان از علاقه زیاد مردم و اقدامات خود در زمینه تاریخ و آداب‌ و رسوم ایران سخن گفتند.

از علاقه زیاد لهستانی‌ها به تاریخ معاصر ایران تا برگزاری جشن 6 روزه برای زبان فارسی در قزاقستان

نشست بررسی فرهنگ و تمدن در عصر صفویه با تأکید بر معماری و نگارگری در اصفهان برگزار شد که طی آن مدرسان ایران‌شناس دانشگاه‌های لهستان و قزاقستان از علاقه زیاد مردم و اقدامات خود در زمینه تاریخ و آداب‌ و رسوم ایران سخن گفتند.
از علاقه زیاد لهستانی‌ها به تاریخ معاصر ایران تا برگزاری جشن 6 روزه برای زبان فارسی در قزاقستان

مرجع سلامتی