استفاده ابزاری آمریکا از کردهای سوریه و عراق

استفاده ابزاری آمریکا از کردهای سوریه و عراق
ایالات متحده آمریکا با هدف آنکه بتواند در مقابل سوریه، عراق و ترکیه و حتی تاحدودی ایران، بازی‌های منطقه‌ای‌اش را ادامه دهد در صدد آن برآمد که از کارت کردها استفاده کند.

استفاده ابزاری آمریکا از کردهای سوریه و عراق

ایالات متحده آمریکا با هدف آنکه بتواند در مقابل سوریه، عراق و ترکیه و حتی تاحدودی ایران، بازی‌های منطقه‌ای‌اش را ادامه دهد در صدد آن برآمد که از کارت کردها استفاده کند.
استفاده ابزاری آمریکا از کردهای سوریه و عراق

مد روز