استیضاح شهردار کرج منتفی شد

استیضاح شهردار کرج منتفی شد
عضو شورای شهر کرج از منتفی شدن استیضاح شهردار خبر داد.

استیضاح شهردار کرج منتفی شد

عضو شورای شهر کرج از منتفی شدن استیضاح شهردار خبر داد.
استیضاح شهردار کرج منتفی شد

گیم پلی استیشن