اسم رمز مخالفان اصلاحات و اعتدال؛ «ایجاد یاس فرسایشی»

اسم رمز مخالفان اصلاحات و اعتدال؛ «ایجاد یاس فرسایشی»
یک فعال سیاسی اعتدال‌گرا گفت: هم افزایی سه جریان اصلاحات، اعتدال و اصولگرایان معتدل به جهت اینکه بخشی از پایگاه رأی‌شان شاید دچار یأس و ناامیدی شده باشد ضرورت دارد تا بقیه پایگاه رأی آنها حفظ شود و در انتخابات شرکت کنند.

اسم رمز مخالفان اصلاحات و اعتدال؛ «ایجاد یاس فرسایشی»

یک فعال سیاسی اعتدال‌گرا گفت: هم افزایی سه جریان اصلاحات، اعتدال و اصولگرایان معتدل به جهت اینکه بخشی از پایگاه رأی‌شان شاید دچار یأس و ناامیدی شده باشد ضرورت دارد تا بقیه پایگاه رأی آنها حفظ شود و در انتخابات شرکت کنند.
اسم رمز مخالفان اصلاحات و اعتدال؛ «ایجاد یاس فرسایشی»