اسناد تازه انگلیس درباره حمله به عراق

اسناد تازه انگلیس درباره حمله به عراق
مهر نوشت: براساس اسنادی که به تازگی از آرشیو اسناد ملی انگلیس منتشر شده، مشخص شده است که مذاکرات و برنامه‌هایی میان دولت‌های وقت انگلیس و آمریکا درباره حمله به عراق پس از جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس صورت گرفته بود.

اسناد تازه انگلیس درباره حمله به عراق

مهر نوشت: براساس اسنادی که به تازگی از آرشیو اسناد ملی انگلیس منتشر شده، مشخص شده است که مذاکرات و برنامه‌هایی میان دولت‌های وقت انگلیس و آمریکا درباره حمله به عراق پس از جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس صورت گرفته بود.
اسناد تازه انگلیس درباره حمله به عراق