اصرار جشنواره فیلم فجر برای تنوع آثار/ رغبت فیلمسازان برای حضور در جشنواره چقدر است؟

اصرار جشنواره فیلم فجر برای تنوع آثار/ رغبت فیلمسازان برای حضور در جشنواره چقدر است؟
با توجه به تعدد فیلم‌های اجتماعی متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر برگزارکنندگان جشنواره در پی حضور آثار کمدی در میان فیلم‌های بخش مسابقه و تنوع آثار هستند.

اصرار جشنواره فیلم فجر برای تنوع آثار/ رغبت فیلمسازان برای حضور در جشنواره چقدر است؟

با توجه به تعدد فیلم‌های اجتماعی متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر برگزارکنندگان جشنواره در پی حضور آثار کمدی در میان فیلم‌های بخش مسابقه و تنوع آثار هستند.
اصرار جشنواره فیلم فجر برای تنوع آثار/ رغبت فیلمسازان برای حضور در جشنواره چقدر است؟