اصلاح‌طلبان از منافع ملی و مطالبات مردم می‌گویند…

اصلاح‌طلبان از منافع ملی و مطالبات مردم می‌گویند…
در ماه‌های پساانتخابات شاهد این هستیم که چپ‌ها از اولویت داشتن منافع ملی برای اردوگاه اصلاحات و از ضرورت پیگیری مطالبات مردم در مقابل روحانی صحبت می‌کنند. علت چیست؟!

اصلاح‌طلبان از منافع ملی و مطالبات مردم می‌گویند…

در ماه‌های پساانتخابات شاهد این هستیم که چپ‌ها از اولویت داشتن منافع ملی برای اردوگاه اصلاحات و از ضرورت پیگیری مطالبات مردم در مقابل روحانی صحبت می‌کنند. علت چیست؟!
اصلاح‌طلبان از منافع ملی و مطالبات مردم می‌گویند…