اصولگرایی نیازمند پوست‌اندازی است/ فرصت‌طلب‌ها یک روز اصلاح‌طلب و یک روز اصولگرا هستند

اصولگرایی نیازمند پوست‌اندازی است/ فرصت‌طلب‌ها یک روز اصلاح‌طلب و یک روز اصولگرا هستند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است مردم از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی عبور کرده‌اند و اصولگرایان اگر می‌خواهند به توفیقی دست یابند باید پوست‌اندازی کنند.

اصولگرایی نیازمند پوست‌اندازی است/ فرصت‌طلب‌ها یک روز اصلاح‌طلب و یک روز اصولگرا هستند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است مردم از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی عبور کرده‌اند و اصولگرایان اگر می‌خواهند به توفیقی دست یابند باید پوست‌اندازی کنند.
اصولگرایی نیازمند پوست‌اندازی است/ فرصت‌طلب‌ها یک روز اصلاح‌طلب و یک روز اصولگرا هستند