اظهار نظرهای نسنجیده نفتی‌ها استیفای حقوق بیت المال را به تأخیر می‌اندازد/سفر شرکای زنجانی به ایران محرمانه بود

اظهار نظرهای نسنجیده نفتی‌ها استیفای حقوق بیت المال را به تأخیر می‌اندازد/سفر شرکای زنجانی به ایران محرمانه بود
وکیل بابک زنجانی گفت: برخی اظهار نظرها درخصوص پرونده بابک زنجانی نظیر زمان حضور شرکای خارجی متهم در ایران باعث می‌شود استیفای حقوق بیت المال به تأخیر بیافتد.

اظهار نظرهای نسنجیده نفتی‌ها استیفای حقوق بیت المال را به تأخیر می‌اندازد/سفر شرکای زنجانی به ایران محرمانه بود

وکیل بابک زنجانی گفت: برخی اظهار نظرها درخصوص پرونده بابک زنجانی نظیر زمان حضور شرکای خارجی متهم در ایران باعث می‌شود استیفای حقوق بیت المال به تأخیر بیافتد.
اظهار نظرهای نسنجیده نفتی‌ها استیفای حقوق بیت المال را به تأخیر می‌اندازد/سفر شرکای زنجانی به ایران محرمانه بود